(1-Cyanoethyl)trichlorosilane

(1-Cyanoethyl)trichlorosilane