2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile

2-amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanenitrile