2-(2-(2-(Oxiranylmethoxy)ethoxy)ethyl)spiro(1,3-dioxane-5,3'-(7)oxabicyclo(4.1.0)heptane)

2-(2-(2-(Oxiranylmethoxy)ethoxy)ethyl)spiro(1,3-dioxane-5,3'-(7)oxabicyclo(4.1.0)heptane)