2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanenitrile

2-(4-Chlorophenyl)-3-methylbutanenitrile