1-(3-Chlorophenyl)-5-((4-methoxy-2-nitrophenyl)azo)-3-methylbarbituric acid

1-(3-Chlorophenyl)-5-((4-methoxy-2-nitrophenyl)azo)-3-methylbarbituric acid