3-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropyl methacrylate

3-(4-Benzoyl-3-hydroxyphenoxy)-2-hydroxypropyl methacrylate