Ethyl 3-phenyl-DL-alaninate

Ethyl 3-phenyl-DL-alaninate