4-IODO-2,5-DIMETHOXYPHENETHYLAMINE

4-IODO-2,5-DIMETHOXYPHENETHYLAMINE