n2-{[5-(dimethylamino)naphthalen-1-yl]sulfonyl}asparagine

n2-{[5-(dimethylamino)naphthalen-1-yl]sulfonyl}asparagine