2-(DIPHENYLAMINO)-5-[(3-ETHYL-3H-BENZOXAZOL-2-YLIDENE)ETHYLIDENE]THIAZOL-4(5H)-ONE

2-(DIPHENYLAMINO)-5-[(3-ETHYL-3H-BENZOXAZOL-2-YLIDENE)ETHYLIDENE]THIAZOL-4(5H)-ONE