Adenylyl-(2'-5')-adenosine

Adenylyl-(2'-5')-adenosine