O-Trimethylsilylcholesterol

O-Trimethylsilylcholesterol