N-(4-methoxyphenyl)-3-[(phenylsulfonyl)amino]benzamide

N-(4-methoxyphenyl)-3-[(phenylsulfonyl)amino]benzamide