2-(ethylamino)ethyl hydrogen sulfate

2-(ethylamino)ethyl hydrogen sulfate