N-(2-chlorobenzyl)-2-[methyl(phenylsulfonyl)amino]benzamide

N-(2-chlorobenzyl)-2-[methyl(phenylsulfonyl)amino]benzamide