3-amino-4-(methoxymethyl)-N-(4-methoxyphenyl)-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide

3-amino-4-(methoxymethyl)-N-(4-methoxyphenyl)-6-methylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide