Oxythiamine chloride hydrochloride

Oxythiamine chloride hydrochloride