2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol

2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol