1,2-Propanediol, 3-(ethyl(3-methylphenyl)amino)-

1,2-Propanediol, 3-(ethyl(3-methylphenyl)amino)-