Methyl 2-((2-methyl-3-(4-(1-methylethyl)phenyl)propylidene)amino)benzoate

Methyl 2-((2-methyl-3-(4-(1-methylethyl)phenyl)propylidene)amino)benzoate