2,5-Dimethoxy-4-nitrobenzophenone

2,5-Dimethoxy-4-nitrobenzophenone