2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl palmitate

2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl palmitate