2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl myristate

2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl myristate