2-[(4-methoxyphenyl)methylidene]heptanal

2-[(4-methoxyphenyl)methylidene]heptanal