1-p-nonylphenyl glycerol ether

1-p-nonylphenyl glycerol ether