1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(2-phenylethenyl)-

1,3-Dioxolane, 4-methyl-2-(2-phenylethenyl)-