Hexyl 2-(4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl)benzoate

Hexyl 2-(4-(diethylamino)-2-hydroxybenzoyl)benzoate