Ethyl 2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate

Ethyl 2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-dimethylcyclopropanecarboxylate