Methyl 4-(((4-chlorophenyl)imino)methyl)benzoate

Methyl 4-(((4-chlorophenyl)imino)methyl)benzoate