(3-methoxy-1-methylene-allyloxy)-trimethyl-silane

(3-methoxy-1-methylene-allyloxy)-trimethyl-silane