(2-Fluoro-5-methylphenyl) phenyl ketone

(2-Fluoro-5-methylphenyl) phenyl ketone