4-Fluoro-3-methylphenyl 4-fluorophenyl ketone

4-Fluoro-3-methylphenyl 4-fluorophenyl ketone