2-(bromomethyl)-4-[(4-bromophenoxy)methyl]-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane

2-(bromomethyl)-4-[(4-bromophenoxy)methyl]-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolane