4-(Methylsulfanyl)butanenitrile

4-(Methylsulfanyl)butanenitrile