2-phenylbutyl 2-(dimethylamino)-3,4,5-trimethoxybenzoate

2-phenylbutyl 2-(dimethylamino)-3,4,5-trimethoxybenzoate