N-(2-Ethylhexyl)-1-(phenylazo)naphthalen-2-amine

N-(2-Ethylhexyl)-1-(phenylazo)naphthalen-2-amine