1,1'-(1,3-Phenylene)bis(2-phenylethanedione)

1,1'-(1,3-Phenylene)bis(2-phenylethanedione)