1-(4-Chlorophenyl)-3-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-propyn-1-one

1-(4-Chlorophenyl)-3-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-propyn-1-one