6-methoxy-2-phenyl-4H-thiochromen-4-one

6-methoxy-2-phenyl-4H-thiochromen-4-one