N-(2-ethoxyphenyl)-2-{methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}benzamide

N-(2-ethoxyphenyl)-2-{methyl[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}benzamide