2,2-Dimethyl-5-phenyl-3(2H)-furanone

2,2-Dimethyl-5-phenyl-3(2H)-furanone