3-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one

3-amino-1-hydroxypyrrolidin-2-one