1-(4-Iodo-phenyl)-4-(4-methyl-benzylidene)-pyrazolidine-3,5-dione

1-(4-Iodo-phenyl)-4-(4-methyl-benzylidene)-pyrazolidine-3,5-dione