1,2-(Methylenedioxy)-1,2-demethylcolchicine

1,2-(Methylenedioxy)-1,2-demethylcolchicine