10-(3-Chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine

10-(3-Chloropropyl)-2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazine