1-(2-phenylethyl)piperazine-2,6-dione

1-(2-phenylethyl)piperazine-2,6-dione