1-phenethyl-N-phenylpiperidin-4-amine

1-phenethyl-N-phenylpiperidin-4-amine