1-methyl-5-nitropyrazole-4-carboxylic acid

1-methyl-5-nitropyrazole-4-carboxylic acid