1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid

1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid