1-methyl-4-(2-nitrovinyl)benzene

1-methyl-4-(2-nitrovinyl)benzene